Đo đánh giá an toàn bức xạ trong Công nghiệp, Y tế (Kiểm xạ)

25/06/2019
  

Cơ sở thực hiện

Kiểm xạ hay còn gọi là đo đánh giá an toàn bức xạ, là công việc bắt buộc cần được tiến hành thực hiện ít nhất 1 lần mỗi năm. Tất cả các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ hay thiết bị bức xạ trong y tế và công nghiệp đều phải thực hiện theo đúng quy định tại: 
  • Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.
  • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2014.
  • Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ Kiểm Xạ