Giới thiệu chung hệ thống các quy định pháp luật về đảm bản an toàn bức xạ

26/06/2019
  
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử là hệ thống các văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội có liên quan đến an toàn bức xạ và hạt nhân

1. Hệ thống các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ

Hệ thống các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ tại Việt Nam hiện nay bao gồm các văn bản chính sau:
 • Luật năng lượng nguyên tử (luật số 18/2008/QH12), được Quốc Hội khoá XII thông qua tại kỳ hợp thứ 3 ngày 03/06/2008, có hiệu lực từ 01/01/2009.
 • Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;
 • Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
 • Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.
 • Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2014.
 • Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
 
 • Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân;
 • Quyết định số 45/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân;
 • Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
 • Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
 • Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05:2010 về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép”;
 • Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN ngày 28/12/2010 hướng dẫn thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt nhân;
 • Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân;
 • Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN ban hành quy định về  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng cho Y tế (thiết bị CT);
 • Thông tư 28/2015/TT-BKHCN Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế
 • Thông tư 14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế
 • Thông tư số 23/2012/TT-BKHCN hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ;
 • Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN về việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;
 • Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ” (QCVN 6:2010/BKHCN);
 • Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 • Thông tư số 05/2017/TT-BKHCN quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
 • Thông tư số 02/2011/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
 • Thông tư số 25/2012/TT-BKHCN quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân;
 • Các văn bản QPPL khác.

3. Một số tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
 • TCVN 7468:2005 An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa;
 • TCVN 6561:1999 “ Tiêu chuẩn ATBX ion hóa tại các cơ sở X quang y tế;
 • TCVN 6868:2001 “ ATBX - Quản lý chất thải phóng xạ - Phân loại chất thải phóng xạ;
 • TCVN 6869:2001 “ ATBX - Chiếu xạ y tế - Qui định chung;
Các tiêu chuẩn khác.