Kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế

06/03/2021
  
Công ty TNHH Công trình bức xạ
kiểm định máy x quang, CT Scanner, X quang di động, X quang răng, X quang tăng sáng truyền hình, các thiết bị bức xạ trong y tế, kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định, đo đánh giá an toàn bức xạ, lập hồ sơ xin " Giấy phép tiến hành công việc bức xạ" theo quy dịnh tại Việt Nam
Chứng chỉ hành nghề được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp

Chi tiết liên hệ Hotline: 0903659755